Menden-Lahrfeld, evangelische Kirche

Disposition

Manual C-f3
Principal 8` B/D
Gedeckt 8` B/D
Voce Umana 8` D
Octav 4` B/D
Flauto douce 4` B/D
Quinte 3` B/D
Flöte 2`B/D

Pedal C-f1
Subbaß 16`

Koppel
I-Ped

Neubau 1999

Rundorgel, Ludwig-Steil-Haus
Gehäuse Birnbaum, Versilberung durch Jakob Thalheimer
Orgelweihe am 1999 mit Helmut Brandt/Harald Oppitz